Ikdienā, iegādājoties preces un izmantojot pakalpojumus, mēs visi esam patērētāji. Tādēļ katram no mums ir svarīgi zināt patērētāja tiesības, lai spētu izvairīties no problēmām iepērkoties, vai arī lai zinātu, kā pareizi rīkoties konflikta gadījumos.

1. Kādos gadījumos patērētāja tiesības nav ievērotas?

Patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja:

Taču visbiežāk mēs uzskatām, ka mūsu tiesības ir pārkāptas tad, ja ir iegādāta nepienācīgas kvalitātes jeb, kā likumā teikts, līguma noteikumiem neatbilstoša prece vai pakalpojums.

2. Kādos gadījumos prece vai pakalpojums uzskatāms par līguma noteikumiem neatbilstošu?

Ražotāja vai pārdevēja pienākums ir nodrošināt preces vai pakalpojuma pienācīgu kvalitāti, t.i., nodrošināt, lai precei, pakalpojumam vai tā rezultātā izgatavotai lietai nebūtu ražošanas defektu, un tā kalpotu paredzētajam mērķim.
Tomēr var gadīties, ka pēc preces iegādes vai vēlāk, preci lietojot, Jūs konstatējat defektus, kurus neievērojāt vai kurus nebija iespējams ievērot preces pirkšanas brīdī. Tie ir tā saucamie slēptie defekti, turklāt par to esamību Jūs nebrīdināja arī pārdevējs. Tādā gadījumā Jūs varat uzskatīt, ka iegādātajai precei nav pienācīga kvalitāte.

Ražotājs vai pārdevējs nav nodrošinājis preces pienācīgu kvalitāti arī tādos gadījumos, ja Jūs konstatējat vienu no šādiem būtiskiem apstākļiem:

Pakalpojums uzskatāms par nepienācīgas kvalitātes pakalpojumu, ja:

3. Kam pieteikt prasījumu par konstatētajiem defektiem?

Ieteikums!
Visas pretenzijas par preces defektiem piesakiet pārdevējam. Nepiekrītiet, ja pārdevējs, atsaucoties uz ražotāja garantiju, norāda, ka pretenzijas jāpiesaka ražotājam.

Jūs varat pieteikt pretenzijas divu gadu laikā, skaitot no preces iegādes dienas, t.i., no dienas, kad noslēgts līgums. Tieši tik pat ilgs pretenzijas pieteikšanas termiņš ir arī precēm, kas iegādātas par pazeminātām cenām izpārdošanas laikā vai par atlaidēm. Šis termiņš nav spēkā gadījumos, kad iegādājoties preci vai pakalpojumu pārdevējs ir sniedzis informāciju par preces defektiem pārdošanas brīdī.

Atcerieties!
Lai izmantotu divu gadu termiņu, kad var iesniegt prasījuma pieteikumu par preci vai pakalpojumu, obligāti ir nepieciešams darījumu apliecinošs dokuments, tas ir čeks, stingrās uzskaites kvīts, līgums u.c. Tādēļ ik reiz ir svarīgi pārliecināties, vai par pirkumu Jums ir izsniegts čeks un to saglabāt.

Atcerieties!
Ja esat vērsies pie pārdevēja saistībā ar preces defektiem vairākas reizes, Jūs varat pieprasīt, lai pārdevējs pagarina pretenziju pieteikšanas termiņu par tik dienām, cik dienas prece atradās pie pārdevēja, lai novērstu defektu.

Piemēram, ja pirmo reizi, kad Jūs pieteicāt pretenzijas, pārdevējs defektu novērsa 3 dienās, otro reizi – 2 dienās, bet trešo reizi – 3 dienās, tad Jums ir tiesības pieteikt pretenzijas pārdevējam vienu gadu un 8 dienas, skaitot no preces iegādes dienas, t.i., pieprasīt, lai pārdevējs pagarina pretenziju pieteikšanas termiņu par 8 dienām, izdarot atzīmi uz darījuma apliecinoša dokumenta (čeka) vai garantijas dokumentā.
Pārdevējs iepriekšminētajā laika posmā nedrīkst atteikties pieņemt Jūsu pretenzijas.
Taču gadījumos, ja pārdevēja noteiktajā laikā preci Jūs nepaņēmāt savas vainas dēļ vai arī citu no pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Jūs nevarat prasīt, lai pārdevējs par šo nokavēto laiku pagarina pretenziju pieteikšanas termiņu.

Atcerieties!
Ja pārdevējs pēc Jūsu pieprasījuma apmaina preci, kurai ir defekti, pret kvalitatīvu preci, tad Jūs varat pieteikt pretenzijas pārdevējam par apmaiņā saņemtās preces defektiem divu gadu laikā no tās preces pirkšanas datuma, kas izrādījās nekvalitatīva un bija jāapmaina.

Garantija ir ražotāja, preču vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu, un ražotājs, preču vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos.

Atcerieties!
Garantija ir kāds papildus labums, ko piešķir pārdevējs vai ražotājs, taču tā nemazina Jūsu vispārējās patērētāja tiesības, piemēram, vēršanās par preces defektu divu gadu laikā.

Ikdienā bieži satopami arī tādi gadījumi un konfliktsituācijas, kad pārdevējs ir tiesīgs noraidīt Jūsu pretenzijas par preces defektiem. Tie ir:

Atcerieties!
Par to, ka Jūs esat piekritis iegādāties preci ar defektiem, liecina pārdevēja atzīme par preces nepienācīgu kvalitāti uz Jūsu kases čeka. Ja šādas atzīmes uz Jūsu čeka nav, tad pārdevējs nevar atteikties pieņemt pretenziju par preces defektiem, atsaucoties uz to, ka, piemēram, brīdinājums par preces nepienācīgu kvalitāti preces iegādes dienā ir bijis novietots veikalā vai tirdzniecības vietā.

Arī preces cenas pazemināšana vai izpārdošanas izsludināšana nav brīdinājums par preču nepienācīgu kvalitāti, un Jums ir tiesības pieteikt pretenzijas par konstatētajiem preces defektiem arī tad, ja uz darījuma apliecinoša dokumenta (čeka) ir atzīme par cenas pazemināšanu, nocenošanu vai ir norādīts, ka izpārdošanā nopirktās preces atpakaļ nepieņem un nemaina.

Brīdinājums par preces nemainīšanu ir spēkā tikai tad, ja precei tiešām nav defektu, bet Jūs vēlaties to nodot atpakaļ vai apmainīt.
Tomēr pretimnākoši un klientam draudzīgi uzņēmēji bieži vien maina vai pieņem atpakaļ preces, kurām nav defekta, bet neilgi pēc kuru pirkuma patērētājs konstatējis, ka tās neder, nepiestāv vai kaut kādā ziņā nav nepieciešamas.
Atcerieties!
Preces apmaiņa šajā gadījumā ir atkarīga tikai
no pārdevēja pretimnākšanas un labas gribas.

4. Kam pieteikt prasījumu par pakalpojumu trūkumiem?

Kāds ir prasījuma pieteikšanas termiņš?

Prasījuma pieteikuma iesniegšana
Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nepiekrīt izpildīt Jūsu mutiski izteiktu prasījumu attiecībā uz preces vai pakalpojuma trūkumiem, prasījums jāiesniedz rakstiski, tajā norādot:

Dokumentu oriģināli ir jāsaglabā, un tie ir nododami pārdevēja, pakalpojuma sniedzēja rīcībā tikai, atceļot līgumu un saņemot samaksāto naudas summu par nekvalitatīvo preci vai izgatavoto lietu.

Atcerieties! Prasījuma pieteikumam jāpievieno:
Darījumu apliecinoša dokumenta (kases čeka, līguma, stingrās uzskaites kvīts) kopija.

Tāpat iesniedzot prasības pieteikumu patērētājs:

Apliecinot pieteikuma saņemšanu uz prasījuma kopijas, kuru Jums ir jāsaglabā, pretenzijas saņēmējam – ražotājam, preču vai pakalpojuma sniedzējam, ir jānorāda:

Atceries!
Prasījuma pieteikumu jāsagatavo divos eksemplāros! Jums ir tiesības pieprasīt, lai preču vai pakalpojuma sniedzējs, vai tā pārstāvis, piemēram, tirdzniecības un pakalpojuma sniegšanas vietā esošā atbildīgā amatpersona, apliecina prasījuma pieteikuma saņemšanu. Tirgotājam vai pakalpojumu sniedzējam nav tiesību prasījuma pieteikumu nepieņemt!
Šādā gadījumā ziņojiet Patērētāju tiesību aizsardzības centram.

Desmit  dienu laikā no prasījuma pieteikuma saņemšanas brīža ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir jāsniedz Jums rakstiska atbilde par pieņemto lēmumu attiecībā uz pieteikumā izvirzīto prasību.
Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās izpildīt patērētāja prasību, tas rakstiski sniedz patērētājam pamatotu atteikumu.

5. Kādas prasības var izvirzīt pārdevējam?

Ja nopirktajai precei ir defekti, Jūs varat izvirzīt pārdevējam vienu no šādām prasībām:

Ja pretenzija tiek pieteikta pirmo sešu mēnešu laikā, patērētājam ir tiesības izvēlēties sev vēlamāko risinājumu (naudas atgriešanu, preces remontu vai maiņu). Ja prasījums tiek pieteikts pēc sešu mēnešu perioda, risinājums panākams vienojoties ar pārdevēju. Ja puses nerod kompromisu, nepieciešams veikt ekspertīzi.

Atcerieties!
Ja preces defekts ir maznozīmīgs, Jūs nevarat izvirzīt pārdevējam šādas prasības:
  • atcelt līgumu un saņemt atpakaļ par preci samaksāto naudu;
  • apmainīt preci pret tādu pašu vai līdzvērtīgu preci, izņemot gadījumu, kad prece vispār nav bijusi lietošanā.

Piemēram, Jūsu kurpei ir noplīsis piekariņš vai kāds dekoratīvs elements, taču tas neietekmē kurpes nēsāšanu vai izmantošanu.

6. Kādas prasības var izvirzīt pakalpojuma sniedzējam?

Ja Jums ir sniegts nepienācīgas kvalitātes pakalpojums, tad pakalpojuma sniedzējam Jūs varat pieprasīt, lai izpilda vienu no šādām prasībām:

Ja pakalpojuma sniedzējs ir pazaudējis vai sabojājis Jūsu materiālu vai izstrādājumu, Jūs esat tiesīgs pieprasīt:

Atcerieties!
Ja pakalpojuma trūkums ir maznozīmīgs, Jūs nevarat pieprasīt:

  • lai tiktu atcelts līgums un atmaksāta par pakalpojumu samaksātā naudas summa,
  • lai tiktu izgatavota cita lieta.

7. Ekspertīzes organizēšana

Iespējams, ka Jums un pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam ir pilnīgi pretēji viedokļi par preces vai pakalpojuma rezultātā izgatavotās lietas defektu. To, vai precei, lietai ir defekts, kā arī novērtēt tā nozīmīgumu, var tikai eksperts.
Jums ir tiesības nepiekrist preču vai pakalpojuma sniedzēja uzrādītajam ekspertīzes slēdzienam, ja ekspertīzi precei vai izgatavotai lietai nav veikusi kompetenta iestāde – neatkarīgi eksperti. 

Atcerieties!
Pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nedrīkst pieteikt ekspertīzi patvaļīgi, bez Jūsu piekrišanas.

Ja esat nolēmis veikt ekspertīzi, izvēlieties vienu no ekspertīzes veicējiem Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapā www.ptac.gov.lv , sadaļā ekspertīžu veicēju datu bāze. Ja nepieciešama konsultācija saistībā ar ekspertīžu veicējiem, sazinieties ar PTAC. Ieteikums: pirms ekspertīzes veikšanas vēlams noskaidrot ekspertīzes cenu, lai izvērtētu ekspertīzes lietderību.
Ieteikums!
Lai ekspertīze būtu objektīva, un tās slēdziens būtu saistošs, ekspertīzes veicējs ir jāizvēlas no PTAC ekspertu datu bāzes, kas atrodama PTAC mājas lapā www.ptac.gov.lv .
Ekspertīzi apmaksā tā puse, kuras viedoklis konfliktā ir izrādījies nepareizs.
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, ja ražotājs, preču vai pakalpojuma sniedzējs:

Tikai gadījumos, ja tiek pierādīts:

8. Atteikuma tiesības, ja prece iegādāta ar distances līguma starpniecību

Ja esat preci iegādājies internetā vai izmantojot katalogu, Jūs esat noslēdzis distances līgumu, kas ir vienošanās starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību, Jums ir tiesības atteikties no distances līguma četrpadsmit dienu laikā.
Ja patērētājs vēlas atteikties no distances līgumā iegādātās preces vai pakalpojuma, rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums, (firma), vārds, uzvārds un adrese, norādīts atteikuma veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

Atcerieties!
Lai realizētu atteikuma tiesības, nesāciet preci lietot, jo šajā laikā esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu.

9. Padomi, kā labāk un drošāk iepirkties internetā

Lai izvairītos no pārpratumiem un rūpēm, iepērkoties internetā, pirms pirkuma veikšanas ir ieteicams pārbaudīt, vai mājas lapā ir norādīta sekojoša informācija:

Pārliecinieties, vai e-komersants līgumā ir norādījis šādu informāciju:

10. Kā rīkoties, ja iegādāta nepienācīgas kvalitātes pārtikas prece?

Iepērkoties pārtikas preču veikalā, arī ir jāpaņem un jāsaglabā čeks!
Ja Jūsu izvēlētā prece, izrādās, ir ar beigušos realizācijas termiņu vai ir nekvalitatīva, pretenzija ir jāpiesaka pēc iespējas ātrāk, jo, iespējams, būs nepieciešams pārbaudīt analogu paraugu no veikala pārdošanā esošās preču partijas.

Pretenzija piesakāma Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Ja ir konstatēts, ka Jūsu iegādātā prece ir bijusi nekvalitatīva, Jums ir tiesības pieprasīt, lai tiktu atdota par nekvalitatīvajiem produktiem samaksātā nauda vai arī, lai prece tiktu apmainīta pret kvalitatīvu.
Ja pārtikas prece ir radījusi kaitējumu Jūsu veselībai, Jums ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību. Šādos gadījumos steidzīgi ir jāmeklē ārsta palīdzība, jo Jums būs nepieciešama medicīnas iestādes izziņa, lai varētu iesniegt prasību tiesā par ārstēšanās izdevumu atlīdzību.

 11. Prasījuma pieteikšanas shematisks attēlojums

img23

12. Kontakti

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Rīga, Kr. Valdemāra iela 157
Tālr.: 65 452 554
E–pasts: ptac@ptac.gov.lv

Uzraudzībā nepārtikas preču joma, izņemot medicīnas preces, zāles, veterinārās zāles, farmaceitiskos produktus, kosmētiskos līdzekļus, veterinārfarmaceitiskos produktus, dzīvnieku kopšanas līdzekļus, sadzīvē lietojamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus:

Patērētāju interešu aizstāvības asociācija
Rīga, Brīvības iela 55 – 515
Tālr.: 67296884

Veselības inspekcija
Rīga, Ieriķu iela 3
Rīga, LV-1084
Tālr.: 67819671
Fakss: 67819672
E-pasts: vi@vi.gov.lv
Veselības inspekcija:

Pārtikas un Veterinārais dienests
Rīga, Peldu iela 30
Tālr.: 7027402
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv 

Pārtikas un Veterinārais dienests uzrauga:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Rīga, Brīvības iela 55
Tālr.: 67097200
E-pasts: sprk@sprk.gov.lv

Veic:

Rīgas Domes Komunālais departaments
Brīvības iela 49/53 Tālr.: 67012485, 67037174
Izskata sūdzības par īres un komunālajiem pakalpojumiem pašvaldību mājās.

Valsts valodas centrs
Rīga, Merķeļa iela 13
Tālr.: 67 221 258
E-pasts: info@vvc.gov.lv
Uzraudzībā Valsts valodas likuma ievērošana – apkalpojošā sfērā, lietvedībā, ziņu sniegšanā, reklāmās, radio un televīzijā u.c.

Valsts proves uzraudzības inspekcija
Rīga, Teātra iela 9
Tālr.: 67 210 009
E-pasts: vpui@vpui.gov.lv

Uzraudzībā:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Rīga, Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67774800
E-pasts: fktk@fktk.gov.lv
Banku, krājaizdevumu sabiedrību, apdrošināšanas un apdrošināšanas pakalpojumu starpnieku uzraudzība.

Valsts būvinspekcija
Rīga, Kr. Barona iela 99
Tālr.: 67278285

Valsts būvinspekcija uzrauga:

Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests
Rīga, Andrejostas iela 2
Tālr.: 67344809
Uzraudzībā augkopības produkcijas aprite.

[uz ievadlapu] [uz sākumu]